Dzisiaj jest poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
Aktualności :: O nas :: Sprawozdania :: Statut :: Kontakt :: Linki

 STATUT

Społecznego Funduszu Stypendialnego
 
 
I.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Społeczny Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem, ustanowiony został 10 stycznia w roku dwa tysiące piątym (10.01.2005 r.) przez Włodzimierza Taboryskiego, zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Iwonę Umecką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy
ul. Patriotów 309 A, Repertorium A. Nr 161/2005.
§ 2. Fundusz ma osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą Funduszu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§ 4. Ministrem właściwym jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 5. Terenem działania Funduszu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów społecznych Fundusz może prowadzić działalność w kraju
i poza granicami RP.
§ 6.1. Fundusz jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Fundusz prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Funduszu. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Funduszu.
3. Działalność pożytku publicznego jest prowadzona nieodpłatnie.
4. Fundusz może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Fundusz  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
§ 7. Fundusz używa pieczęci i znaków dopuszczonych przez prawo polskie.
§ 8. Fundusz może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla niego.
II.             CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 9. Celem Funduszu jest:
1.       wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich roz­woju intelektualnego, zawodowego, kulturalnego, kultury fizycznej i zdrowia, 
2.     wspieranie organizacyjne, finansowe i medialne ludzi, środowisk i instytucji kultury, nauki, sztuki, oświaty, kultury fizycznej i zdrowia pracujących nad wszechstronnym rozwo­jem intelektualnym, emocjonalnym, etycznym i fizycznym młodzieży szkolnej, studentów, młodych pracowników nauki, artystów, sportowców,
3.     wspieranie wybitnych indywidualności, unikalnych inicjatyw słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
4.     tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń między pla­cówkami, instytucjami i osobami zajmującymi się szeroko rozumianą eduka­cją, zdrowiem, kulturą fizyczną.
§10. Cele Funduszu realizowane będą poprzez:
 1. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyj­nej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycz­nej na rzecz podmiotów (osób fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) pro­wadzących lub organizujących działalność w zakresach zbieżnych z celami Funduszu,
 2. wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, środowisk będących dla młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi,
 3. tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, seminariów, warsz­tatów, ćwiczeń, wycieczek, zespołów artystycznych czy sportowych, kół zaintere­sowań oraz innych form kształcenia, 
 4. pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych,
 5. popularyzację osiągnięć i dokonań młodzieży w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych, festiwali, konkursów, aukcji oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym czy naukowym,
 6. wspieranie wprowadzania do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania,
 7. wspieranie rozwoju zaplecza organizacyjnego, materialnego i technicznego słu­żących reali­zacji celów Funduszu,
 8. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
 9. dofinansowywanie imprez charytatywnych,
 10.  udzielanie stypendiów, nagród, dotacji, zapomóg dla osób, instytucji wyróżnia­ją­cych się aktywnością w zakresie określonym przez cele Funduszu,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, kształcenie i dokształcanie kadr służących edukacji i organizacji edukacji, sportu, zdrowia,
 12. inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Funduszu.
§ 11. Dla osiągnięcia swoich celów Fundusz może wspierać działalność osób prawnych pro­wadzących działalność zbieżną z celem Funduszu.
 
III.         MAJĄTEK I DOCHODY FUNDUSZU
§ 12. Majątek Funduszu stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych i akcje zgromadzone w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. na koncie Włodzimierza Taboryskiego nr 1090853 których wartość na dzień utworzenia Funduszu wynosiła 3000 (trzy tysiące) złotych a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundusz w toku jej działania.
 1. Z funduszu założycielskiego kwotę 2.000 (dwa tysiące) złotych Fundator przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Fundusz odpowiada za swoje zobowiązania swoim całym majątkiem.
§ 13. Dochody Funduszu pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Funduszu,
 5. odsetek bankowych, akcji, obligacji, papierów wartościowych,
 6. nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,
 7. dochodów z działalności gospodarczej.
§ 14.1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Funduszu jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 1. Dochody z działalności gospodarczej służą w całości realizacji celów statutowych Funduszu.
§ 15. W wypadku powołania Funduszu do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przy­jęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Funduszu darowizny lub innego przy­sporzenia w wysokości co najmniej dziesięciu tysięcy złotych uzyskają tytuł sponsora Funduszu, jeżeli wyrażą na to zgodę. Tytuł sponsora Funduszu ma charakter osobisty.
§ 17.  Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Funduszu w sto­sunku do członków organów Funduszu lub pracowników oraz osób, z którymi pra­cownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Funduszu na rzecz członków organów Funduszu lub pracowni­ków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe­rencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Funduszu na rzecz członków organów Funduszu lub pracow­ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Funduszu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Funduszu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
IV.             ORGANY FUNDUSZU I SPOSOBY ICH POWOŁANIA
§ 18. Organami Funduszu są:
1.       Rada Funduszu i Zarząd Funduszu.
2.     Uchwały i decyzje organów Funduszu zapadają zwykłą większością głosów w obecno­ści co najmniej połowy członków, chyba że statut stanowi inaczej.
3.     W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 
R a d a    F u n d u s z u
§ 19. Rada Funduszu składa się z Fundatora i powołanych przez Fundatora do jedenastu osób fizycz­nych i przedstawicieli osób prawnych.
 1. W wypadku niepowołania Rady Funduszu jej funkcje spełnia Fundator.
 2. Członkowie Rady Funduszu mogą działać przez swoich pełnomocników.
 3. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być członkami Zarządu Funduszu ani pozosta­wać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Rady Funduszu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.  
 5. Członkowie Rady Funduszu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Fundator może odwołać członków Rady Funduszu.
§ 20. Rada Funduszu może uchwałą powołać do swego grona osoby fizyczne lub przedstawi­cieli osób prawnych, które:
 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Funduszu;
 2. zadeklarują dalsze materialne wspieranie idei Funduszu;
 3. w inny znaczący sposób wspomagają działalność Funduszu.
§ 21. Radzie Funduszu – jeśli została powołana – zawsze przewodniczy Fundator. Fundator może powołać na określony czas swojego zastępcę na funkcję Przewodniczącego Rady Funduszu, który pełnić będzie jego funkcje.
§ 22. Rada Funduszu jest organem nadzorującym i opiniującym. Do kompetencji Rady Funduszu należy:
 1. wytyczenie głównych kierunków działania Funduszu;
 2. zatwierdzenie programu działania Funduszu;
 3. nadzór i kontrola nad działalnością statutową Funduszu;
 4. zatwierdzenie rocznych planów działania Funduszu i preliminarza kosztów jej działal­ności;
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Funduszu;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
 7. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 9. uchwalenie zmian statutu Funduszu.
§ 23. 1. Zgromadzenie Rady Funduszu zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub 2/3 członków Rady Funduszu zgłoszony Przewodniczą­cemu na piśmie.
2.     Rada Funduszu powinna zebrać się co najmniej dwa razy w roku.
§ 24 Rada Funduszu podejmuje decyzje w formie uchwał.
 
Z a r z ą d    F u n d u s z u
§ 25. 1. Zarząd Funduszu składa się z jednej do pięciu osób, jest powołany przez Fundatora lub Radę Funduszu, jeżeli została ustanowiona.
2. Członkiem Zarządu Funduszu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prezesa i Członków Zarządu lub Zarząd, Fundator lub Rada Funduszu może odwołać w każ­dym czasie.
4. W szczególności Prezesa i Członka Zarządu można odwołać w razie:
a)     złożenia rezygnacji;
b)    podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji Prezesa czy Członka Zarządu;
c)     choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą lub przedłużającą się niezdol­ność do sprawowania funkcji;
d)     nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
e)     istotnego naruszenia postanowień statutu.
§ 26. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany i odwoływany przez Radę Funduszu. Pre­zes w wypadku wieloosobowego Zarządu może wyznaczyć swego zastępcę.
§ 27. Zarząd kieruje działalnością Funduszu.
§ 28. Zarząd wykonuje uchwały Rady Funduszu, a ponadto:
 1. reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
 3. sporządza sprawozdanie z działalności Funduszu;
 4. sprawuje zarząd jego majątkiem;
 5. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy;
 6. kieruje bieżącą działalnością Funduszu i odpowiada za realizację celów statutowych;
 7. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie oraz o połączeniu lub likwidacji Funduszu.
§ 29. 1. Oświadczenie woli w imieniu Funduszu składa Fundator.
2.     Oświadczenia woli w imieniu Funduszu w sprawach zwykłego zarządu składają:
- Prezes Zarządu samodzielnie,
- inny członek Zarządu samodzielnie upoważniony do tego uchwałą Zarządu.
3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu albo pełnomocnikiem.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa Zarządu.
§ 30. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 31. Prezes i Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Funduszem w stosunku pracy. Ich wynagrodzenie określa uchwałą Rada Funduszu.
 
IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 32. Przedmiotem działalności gospodarczej Funduszu może być prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej w następującym zakresie:
1.    działalność wydawnicza (PKD 22.1),
2.    reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22. 3),
3.   sprzedaż książek, czasopism oraz zapisanych nośników informacji (PKD 51.18),
4.   sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52. 47. Z),
5.   reklama (PKD 74.40.Z),
6.   organizacja targów i kiermaszów (PKD 74.87 A),
7.   pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
8.   pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
9.   nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
10.    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
11. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
12.    działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
13.    pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
14.    organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych (PKD 93.21.Z),
15.    działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 93.29.Z).
§ 33. Fundusz może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
1.        Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundusz organizuje i kieruje nią Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
2.      Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Funduszu oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd.
3.      Działalność gospodarcza Funduszu może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
4.      Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Funduszu.
 
V. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 34. Fundusz prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1.        Działalność charytatywna (PKD 89.99.Z)
2.       Pomoc społeczna (PKD 88.10.Z)
3.       Działalność organizacji członkowskich (PKD 94.99.Z)
VI. ZMIANA STATUTU
§ 35. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Funduszu.
§ 36. Decyzje dotyczące zmiany statutu podejmuje Rada Funduszu w drodze jednomyślnej uchwały.
VII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundusz może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałby się zmienić cel Funduszu.
§ 38. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Funduszu poprzez jednomyślną uchwałę.
§ 39. Fundusz ulega likwidacji wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
§ 40. Decyzje o likwidacji Funduszu podejmuje Rada Funduszu w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu lub własnej inicjatywy.
§ 41. Majątek pozostały po likwidacji Funduszu przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 Ustawy o Fundacjach na rzecz organizacji pozarządowej o takiej samej lub podobnych celach działalności.
§ 42. Fundusz składa Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu corocznie do 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 40. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Funduszu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Sąd zarejestrował ostatnią aktualizację statutu: 27.04.2011. 

Powered By RiseNet CMS © 2024
Replica Uhren Deutschland kopior klockor rolex replica replica taschen omega replica omega replica zapatos Golden Goose replica rolex replica